Důležité informace pro spotřebitele

Údaj o registru

Společnost JET Money s.r.o. (dále také jako „Věřitel“) je poskytovatelem spotřebitelského úvěru na základě živnostenského oprávnění Poskytování nebo zprostředkování spotřebitelského úvěru. Společnost JET Money s.r.o. podala u ČNB žádost o udělení oprávnění (licence) k činnosti nebankovního poskytovatele spotřebitelského úvěru v zákonné lhůtě a nyní čeká na vyřízení své žádosti. Do doby rozhodnutí ČNB je Věřitel oprávněn poskytovat spotřebitelské úvěry bez licence na základě dosavadního živnostenského oprávnění.

JET Money s.r.o.

Hněvotínská 241/52

779 00 Olomouc

IČ: 258 58 246

Postup podání reklamace/stížnosti

Vyřízení reklamace/stížnosti probíhá za podmínek stanovených v Reklamačním řádu, který je součástí Formuláře pro podání reklamace/stížnosti. Formulář pro podání reklamace/stížnosti včetně Reklamačního řádu ke stažení ZDE.

Reklamaci/stížnost lze podat následujícími způsoby:

Mimosoudní řešení sporů a orgán dohledu

Příslušným orgánem dohledu je Česká národní banka (www.cnb.cz). Orgánem kontroly do doby, než Česká národní banka rozhodne o udělení oprávnění (licence) k činnosti nebankovního poskytovatele ve prospěch společnosti JET Money s.r.o., je nadále Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Spory ze smlouvy o úvěru lze řešit prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz).

Obecné informace o požadavcích v souvislosti s posouzením úvěruschopnosti

V rámci procesu posouzení úvěruschopnosti bude Věřitel od žadatele požadovat pravdivé a úplné údaje představující žadatelovy identifikační údaje, údaje o osobním statusu žadatele, informace o příjmech a výdajích žadatele. Tyto informace je nezbytné doložit listinnými podklady:

Poskytovaní rady podle § 85 odst. 1.

Věřitel neposkytuje radu podle ustanovení § 85 odst. 1 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru.

Účel použití spotřebitelského úvěru

Věřitel poskytuje bezúčelový hotovostní spotřebitelský úvěr bez zajištění.

Možná doba trvání úvěru

Spotřebitelský úvěr může být sjednán na dobu 13 nebo 16 měsíců.

Typy zápůjční úrokové sazby

Zápůjční úroková sazba je fixní a nezohledňuje splátky jistiny. Nejedná se o anuitní splácení. Nejdříve jsou spláceny úroky a následně jistina. Úroky jsou splatné v případě úvěru na 13 měsíců v prvních 5 měsíčních splátkách a také částečně v 6. splátce. V případě úvěru na 16 měsíců jsou úroky splatné v prvních 7 měsíčních splátkách a také částečně v 8. splátce.

Reprezentativní příklad

Při výši úvěru 20.000,-Kč na 13 měsíců: zápůjční úroková sazba 25,85 % p.a., poplatek za uzavření smlouvy ve výši 800,-Kč, poplatek za správu úvěru ve výši 4.400,-Kč, poplatek za hotovostní výběr splátek ve výši 3.800,-Kč, měsíční splátka 2.600,-Kč, RPSN činí 189,4%. Celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele činí 14.600,-Kč. Celková dlužná částka, kterou spotřebitel zaplatí, činí 34.600,-Kč. Při výši úvěru 30.000,-Kč na 16 měsíců: zápůjční úroková sazba 21 % p.a., poplatek za uzavření smlouvy 0,-Kč, poplatek za správu úvěru ve výši 6.600,-Kč, poplatek za hotovostní výběr splátek ve výši 10.200,-Kč, měsíční splátka ve výši 3.450,-Kč, RPSN činí 146,7%. Celkové náklady spotřebitelského úvěru pro spotřebitele činí 25.200,-Kč. Celková dlužná částka, kterou spotřebitel zaplatí, činí 55.200,-Kč. V případě řádného a včasného splácení všech splátek podle předpisu splátek má klient nárok na slevu na úrocích ve výši 10% z jistiny. V tomto případě 3.000,-Kč. Tato sleva bude klientovi vyplacena při úhradě poslední splátky podle předpisu splátek.

Možnosti splácení

Splátky úvěru jsou měsíční. Počet splátek činí 13 nebo 16 dle sjednané délky úvěru. Každá splátka je splatná v rámci daného měsíce v den, který se číselně shoduje se dnem podepsání smlouvy o úvěru, počínaje měsícem následujícím po měsíci, ve kterém došlo k podpisu smlouvy o úvěru. Pokud není takového dne v měsíci, splátka je splatná v poslední den měsíce. Výše měsíčních splátek je odvislá od výše úvěru. U úvěru na 13 měsíců se pohybuje v rozmezí od 650,-Kč do 6.500,-Kč. U úvěru na 16 měsíců se pohybuje v rozmezí 2.300,-Kč do 8.050,-Kč.

Podmínky předčasného splacení spotřebitelského úvěru

Klient je oprávněn úvěr Věřiteli předčasně zcela nebo zčásti splatit kdykoliv po dobu trvání smlouvy o úvěru. V takovém případě má klient právo na snížení celkových nákladů spotřebitelského úvěru o výši úroku a dalších nákladů, které by byl klient povinen platit v případě, kdy by nedošlo k předčasnému splacení poskytnutého úvěru, tj. na odečtení té části úroků, poplatku za správu úvěru a poplatku za hotovostní výběr, která dle předpisu splátek nebyla splatná ke dni předčasného splacení úvěru klientem (v případě částečného předčasného splacení úvěru má klient právo na poměrné snížení této části úroků, poplatku za správu úvěru a poplatku za hotovostní výběr). Věřitel nebude uplatňovat žádné náklady, které mu vzniknou v souvislosti s předčasným splacením ze strany klienta.

Možné důsledky nedodržení závazku souvisejícího se smlouvou o spotřebitelském úvěru

V důsledku prodlení s hrazením úvěru může být úvěr zesplatněn. V případě prodlení klienta s úhradou splátek úvěru či zesplatněné jistiny je klient povinen uhradit věřiteli smluvní pokutu ve výši 0,1% denně z částky, ohledně níž je klient v prodlení. Souhrn uplatněné smluvní pokuty nesmí přesáhnout součin čísla 0,5 a poskytnuté jistiny. Klient je dále v případě prodlení povinen uhradit Věřiteli úroky z prodlení ve výši stanovené právními předpisy ČR. Nestanoví-li právní předpisy jinak, jejich výše odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů. Procentní sazba úroků zůstává pro konkrétní případ započatého a trvajícího prodlení stejná, i když se později změní repo sazba ČNB. Věřitel může dluh vymáhat mimosoudně, soudní cestou a následně exekučně.

Klient je oprávněn od smlouvy o úvěru bez uvedení důvodů písemně odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. V případě, že smlouva o úvěru neobsahuje informace podle ust. § 106 až 108 nebo ust. § 109 odst. 1 zákona o spotřebitelském úvěru, lhůta pro odstoupení neskončí dříve, než 14 dnů poté, co věřitel klientovi chybějící informace poskytne v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. Lhůta pro odstoupení je považována za zachovanou, je-li odstoupení odesláno věřiteli v listinné podobě prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo na jiném trvalém nosiči dat nejpozději v poslední den lhůty. V případě odstoupení od smlouvy je klient povinen věřiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne odeslání odstoupení, vrátit poskytnutou jistinu. Dále je klient povinen zaplatit věřiteli úrok ve výši, na kterou by věřiteli vznikl nárok, pokud by k odstoupení od smlouvy nedošlo, a to za období ode dne, kdy byl úvěr čerpán, do dne, kdy je poskytnutá jistina splacena.

Nahoru