Zodpovědné půjčování

Vzít si půjčku není snadné rozhodnutí a může ovlivnit Vaši budoucnost. Proto Vám přinášíme několik rad a informací, které byste před akceptací půjčky měli zvážit.

1. Mám přehled o svých financích

Svůj rodinný rozpočet mám pod kontrolou a průběžně sleduji své příjmy a výdaje.

2. Snažím se neriskovat, průběžně si dělám rezervu

Tvořím si finanční rezervy pro případ nečekaných událostí. Důkladně si propočítám, jakou částku jsem schopen měsíčně splácet, a nezapomenu si ponechat rezervu.

3. Pečlivě zvažuji smysl a účel své půjčky

Zvážím, co si plánuji pomocí úvěru pořídit a zda to skutečně potřebuji. Pokud si beru půjčku na hmotnou věc, měl bych z ní mít užitek i potom, co ji splatím.

4. Zjišťuji si dostatek informací

Úvěr si vybírám zodpovědně. Porovnávám více nabídek od různých poskytovatelů, nejednám ukvapeně a nepodléhám nátlaku. V rámci svého zodpovědného přístupu přemýšlím do budoucna, a proto se pojistím pro případ, že bych nebyl schopen úvěr splácet.

5. Pečlivě zvažuji, od koho si půjčím

Úvěr si vybírám u banky nebo zavedené nebankovní společnosti. Ne vždy platí, že banka je pro mě výhodnějším partnerem než seriózní nebankovní společnost. Při výběru finančního partnera hraje důležitou roli důvěryhodnost a zázemí společnosti.

6. Spočítám si, kolik mě bude úvěr stát

Zajímám se o to, kolik skutečně zaplatím. Neřídím se jen výší úroku, ale informuji se o dalších poplatcích, např. za správu úvěru, za uzavření smlouvy atd. Přesnějším ukazatelem ceny úvěru je RPSN, roční procentuální sazba nákladů, která vedle úroku zohledňuje i další náklady.

7. Jsem zodpovědný a čestný

Při posuzování úvěru nechrání seriózní věřitel pouze sebe, ale také mě. Pokud společnost mou žádost o úvěr zamítla, měla k tomu pádné důvody. Raději znovu zvážím svoje možnosti úvěr splácet, než abych zkoušel úvěr získat za horších podmínek a u neseriózní společnosti. Při žádosti uvádím věřiteli vždy pravdivé informace.

8. Podepisuji pouze to, čemu rozumím

Podrobně se seznámím se smlouvou a úvěrovými podmínkami, včetně případných sankcí a pokut. Nebojím se zeptat na to, čemu nerozumím. Smlouva může být uzavřena elektronicky. Kromě stanovení smluvních stran musí obsahovat výši RPSN, podmínky změny smlouvy, výši úvěru, výši splátek, jejich přesný počet a rozvržení a podmínky předčasného splacení.

9. Na co si dávám pozor

K půjčce či úvěru přistupuji obezřetně. Dávám si pozor na přemrštěné smluvní pokuty, které znemožňují předčasné splacení úvěru, a vysoké smluvní penále za sebemenší prodlení ve splátkách.

10. Problémy řeším hned

Problémy se splácením neodkládám a hledám řešení přímo s poskytovatelem úvěru. Seriózní společnost se bude snažit najít společné řešení, například formou odložení či rozložení splátek. Opomenutí platby by pro Vás mohlo mít závažné důsledky (např. nucený prodej majetku) a způsobit potíže při získávání úvěru v budoucnosti. Za opožděné platby Vám bude účtováno: úrok z prodlení ze splatné, avšak nezaplacené částky, ve výši stanovené obecně závaznými právními předpisy, přičemž ke dni podpisu smlouvy o úvěru, ve které se sjednává spotřebitelský úvěr, výše úroků z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro poslední den kalendářního pololetí, které předchází kalendářnímu pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o osm procentních bodů (změna této sazby je závislá na změně obecně závazných právních předpisů). Úrokem z prodlení bude úročena jak jistina spotřebitelského úvěru, tak splatné nezaplacené úroky. Nezaplatíte-li jakoukoli splátku řádně a včas ani ve 30 denní lhůtě od okamžiku, kdy jste byl Věřitelem k jejímu uhrazení vyzván, stávají se dosud Vámi neuhrazená část celkové výše spotřebitelského úvěru a dále také Úhrada za poskytnutí úvěru splatnými první den následující po uplynutí stanovené 30 denní lhůty, nedohodnete-li se s Věřitelem písemně jinak. Lhůta 30 dnů podle předchozí věty počíná běžet dnem následujícím poté, co Vám byla doručena písemná výzva. Celková výše spotřebitelského úvěru a Úhrada za poskytnutí úvěru se stávají předčasně splatné též v případě, bylo-li u insolvenčního soudu zahájeno ve vztahu k Vám či Vašemu majetku insolvenční řízení.